گلدان جاشمعی سه اسکوپ (022)

هزار تومان80

گلدان,جاشمعی سه اسکوپ به صورتی که دو  اسکوپ وارمر یک اسکوپ برای گیاه در نظر گرفته شده,

چندین عنصر در در کنار هم چوب,خاک,اتش,گیاه(کاکتوس) پکیجی کوچک از طبیعت را به خانه بیاورید